תמונות

חמצן דליל - תמונות

קאשגר, מסגד עיד קאפסל ג’ואו שקיאמוני במקדש ג’וקהאנג, להאסהחנות בגדי נזירים בלהאסהרכס ההימאליה ודרך הידידותנוף במערב טיבטלמרגלות ההר המשולשילד אויגורי ורובה צעצועקשגאר, ילדים אויגורים לומדים לקרוא בקוראןבשדות סאמיהרחוב טיפוסי בעיירה טיבטית עם שולחן ביליארדמתפללים בחזית הג’וקהאנג, להאסהשדות שעורהצליינים מדליקים נרות חמאה במנזר סאמיהקאשגר, סמטה בעיר העתיקהדרקון. עיטור על גג מקדש ג’וקהאנגפסגות מעל דרך הידידות בעת חציית ההימאליהקאשגר, מראה רחובמנזר סאמיה. מבט מגבעת הפו ריזריית שעורה בעמק ירלונג צנגפוטינגרי, בשולי דרך הידידותקאשגר, מתפללים במסגד עיד קאשיח נזירים, מנזר סרהגג ארמון פוטאלה. להאסהקאשגר, שוק יום ראשוןקאשגר, שדרה בעיר החדשהקאשגר, מראה רחובקאשגר, סמטה בעיר העתיקהנוף במערב טיבטקאשגר, בפתחה של מסעדה מקומיתפסל בודהא שקיאמוניצליינים משתטחים לפני ארמון פוטאלה. להאסהמתפללים לפני חזית מקדש ג’וקהאנג, להאסהמנזר דרפאונג. שרידי הרס מימי ממהפכת התרבותארמון פוטאלה, להאסההצבאים וגלגל הדהרמה. עיטור הגג המרכזי במקדש ג’וקהאנג, להאסהקאשגר, מבנה הקונסוליה הרוסית (לשעבר)קאשגר, צ’אי חאנהיאקצחצוח התודעהקאשגר, בעלי מלאכהנזירות בעת תפילה. שר אני גומפהיער הערערים. מנזר רטינגקאשגר, מראה רחובדוכן אוכל סיני, להאסהקאשגר, מראה רחובקאשגר, דוכן רחובקאשגר, שוק יום ראשוןצליינית, מנזר סאמיהקאשגר, משמרות סינייםנוף באזור צ’ומולנגמה (אוורסט)פרס. חצי האי טאשי דו, נאם צופרס. חצי האי טאשי דו, נאם צודגלי תפילה. גבעת הפו רי, מנזר סאמיהקאשגר, אויגורית אדוקהיאקים. אזור טינגריעז בר, שיפולי צ’ומולנגמה (אוורסט)ברכה מנזיר בכיר בפלג סאקיה-פהנזירים מפלג סאקיה ("הכובעים האדומים")חצי האי טאשי דו, נאם צונרות חמאה באתר פולחני, להאסהצליינים מקיפים את חצי האי טאשי דו, נאם צושקיעה בחצי האי טאשי דו, נאם צוקאשגר, פסל מאו דזה דונג בכיכר המרכזיתסטופה ביער הערערים, מנזר רטינגקבורת שמייםיער הערערים, מנזר רטינגיער הערערים, מנזר רטינגסטופות ביער הערערים, מנזר רטינגקישוט ראש משובץ אבני טורקיז ואלמוגיםאתר קבורת שמיםעיני הבודהא ואפו בצורת הספרה 1, סטופת סְוָויָמְבְּהוּנָאת, קטמנדו, נפאלסטופת סְוָויָמְבְּהוּנָאת, קטמנדו, נפאלקאשגר, דיוקן אויגוריזָנְגְמוֺ, עיירת הגבול בין סין - טיבט לנפאלחציית ההימאליה, דרך הידידותפסל צֶ’נְרֶזִיג, מנזר סאמיהמנזר סאמיהשולי הרמה הטיבטית לכיוון נפאל, מראה מ’דרך הידידות’גן הסטופות, שר אני גומפהביצורים טיבטיים כנגד פלישות הגורקה הנפאלים, דרך הידידותגגות להאסה עם דגלי תפילה ודגלי סין. ברקע ארמון פוטאלהדוכן מזכרות ותשמישי קדושה, רובע הבארקור, להאסהיָרְלוּנְג צָאנְגְפּוֺ. מראה לקראת נחיתה בשדה התעופה של להאסהמראה בוקר בעיירה טינגרישולי עמק ירלונג צאנגפו, לקראת נחיתה בלהאסהמנדלה מצוירת לכבוד צ’נרזיג, מקדש דרפאונגנוף באזור המכרותמזרח טיבט, טיסה מבייג’ין ללהאסהחיילים סיניים בחזית מקדש ג’וקהאנג, להאסהמנדלת חולמנדלת חולאסטלת הידידות בין סין לטיבט חזית מקדש ג’וקהאנג, להאסהנוֺרְבּוּלִינְגְקָה, ארמון הקיץ שלי הדלאי לאמה, להאסהחיילים סיניים צועדים בקורה של מקדש ג’וקהאנג, להאסהשדה התעופה, להאסהשוק האוכל בוואנג פו ג’ינג, בייג’ין, סיןדגל טיבט, האסור בסין. צולם בצפון הודודגלי תפילהשר אני גומפהבעיירה טינגרי, ’דרך הידידות’מבט ממרומי חצי האי טאשי דו, נאם צואבני מני. חצי האי טאשי דו, נאם צושקיעה בחצי האי טאשי דו, נאם צומתפללים בחזית מקדש ג’וקהאנג, להאסהגלגלי תפילה לאורך הקורה של ארמון פוטאלה, להאסה’דרך הידידות’ ופסגות ההימאליהמנזר סאמיהשדות חרדל, עמק ירלונג צנגפובניית מנדלת חולהרס מנדלת חוליציקת החול שממנו נבנתה המנדלה למקווה מים סמוך למנזרטקס הסיום של הקדשת מנדלת חולבניית מנדלת חולבניית מנדלת חולהיכל תפילה ובו פסל בודהא שקיאמוניחזית מקדש ג’וקהאנג, להאסהקאשגר, בעלי מלאכהקאשגר, ילדה אויגוריתעמק להאסה, מבט ממרומי מנזר גנדןצ’וֺמוֺלָנְגְמָה (אוורסט)נאקו, עמק קינאור, צפון הודונאקו, עמק קינאור, צפון הודוחולות באזור צ’וֺמוֺלָנְגְמָה (אוורסט)יער הערערים, מנזר רטינגעמק להאסה, מבט ממרומי מנזר גנדןזָנְגְמוֺ, עיירת הגבול בין סין - טיבט לנפאלתיירים סיניים לבושים בתלבושות "טיבטיות" ומצטלמים על רקע הפוטאלהחצי האי טאשי דו, נאם צוחצי האי טאשי דו, נאם צוחצי האי טאשי דו, נאם טסוקבורת שמיםיער הערערים, מנזר רטינגיער הערערים, מנזר רטינגיער הערערים, מנזר רטינגנוף אופייני לאזור שמצפון ללהאסהתפילת פווה, למען גלגולן המוצלח של נשמות המתיםאולם התפילה, שר אני גומפהגן הסטופות, שר אני גומפהדגלי תפילה וסולמות מצוירים לעילוי נשמת המתים, מעבר הרים במרכז טיבטמנזר דְרָק יֶרְפָּה מערת ההתבודדות ו’טיפות חלב העז’ במנזר דְרָק יֶרְפָּה מנזר דְרָק יֶרְפָּה מחרוזות דגלי תפילה מעל מנזר דְרָק יֶרְפָּה נהר יארלונג צאנגפובית הספר לילדים טיבטים, מקלוד גנג’, צפון הודומקלוד גנג’צוּגלְָקְהאנְג, מקדשו של הדלאי לאמה במקלוד ג’נג. כרזה הקוראת לשחרור הפנצ’ן לאמה, מקלוד גנג’דגים באגם רוולסאר, צפון הודודגים באגם רוולסאר, צפון הודואגם רוולסאר, צפון הודוכרזת "ידידות" תלויה בבית פרטי. נשיא סין מתקבל בחום על ידי נשים טיבטיותהדורג’ה הגדולה בסטופת סְוָויָמְבְּהוּנָאת, עמק קטמנדו, נפאלעיני הבודהא ואפו בצורת הספרה 1, סטופת סְוָויָמְבְּהוּנָאת, קטמנדו, נפאלעמק קטמנדו, מבט מסטופת סְוָויָמְבְּהוּנָאתעמק קטמנדו, מבט מסטופת סְוָויָמְבְּהוּנָאתזנגמו, עיירת הגבול בין סין-טיבט לנפאלחציית ההימאליה מנפאל לטיבט, ’דרך הידידות’נזירות בתהלוכהפסלו של סוֺנְגְצֶן גָמְפּוֺ, המלך הבודהיסטי הראשון של טיבטצליינים סיניים מתפללים ומשתטחים במקדש טיבטישדה חרדלהקדשת מנדלההקדשת מנדלהחופי נאם צוחציית ההימאליה, ’דרך הידידות’חקלאים, אזור טינגרי, ’דרך הידידות’פסל בודהא שקיאמוניפסל בודהא שקיאמוניחצי האי טאשי דו, נאם טסוצליינים משתטחים באתר פולחני בלהאסהאבני מני, חצי האי טאשי דו, נאם צוהנוף מטינגרי, ’דרך הידידות’נוודים, מערב טיבטחצי האי טאשי דו, נאם צוטינגרי, בשולי דרך הידידותמנזר גנדןמראה על נהר להאסה ממרומי מנזר גנדןההר המשולש בדרך למנזר רטינגנוף בסמוך לצ’וֺמוֺלָנְגְמָה (אוורסט)מנזר גנדןיאקיםמעבר הרים בסמוך לצ’וֺמוֺלָנְגְמָה (אוורסט)הכניסה ל’עיר האסורה’, בייג’ין, סיןהקורה סביב מקדש ג’וקהאנג, להאסהחנות לביגוד מסורתי, רובע בארקור, להאסהספרי תפילה, בית הדפוס במנזר גנדןמעבר ההרים מעל הכפר נאקו, עמק קינאור, צפון הודותפילה באתר פולחני בלהאסהמעבר ההרים מעל הכפר נאקו, צפון הודומנזר טָשִילְהוֺנְפּוּ, שיגאטסה. מערב להאסה, מראה מארמון פוטאלההכפר נאקו והאגם שלצדו, עמק קינאור, צפון הודובדרך למנזר רטינגמנזר גנדןבמעלה ’דרך הידידות’, נפאלחציית נהר סטלוג’, עמק קינאור העליון, צפון הודומבט מחצי האי טאשי דו צפונה לעבר נאם צושקיעה מעל עמק קנגרה, מקלוד גנג’, הודופסל של צנרזיג, מנזר דְרָק יֶרְפָּה נזיר, מנזר דְרָק יֶרְפָּה נוֺרְבּוּלִינְגְקָה, ארמון הקיץ שלי הדלאי לאמה, להאסהדמותו של פרוטקטורמנזר טָשִילְהוֺנְפּוּ, שיגאטסהנרות חמאה במערת ההתבודדות במנזר דְרָק יֶרְפָּה מערת ההתבודדות ו"טיפות חלב העז" במנזר דְרָק יֶרְפָּה מראה העיר האסורה מגבעת הפחם, בייג’ין, סיןריקוד צ’אם, מנזר סאמיהריקוד המוות, מנזר סאמיהקבורת שמיםקבורת שמים