Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

home 291

"חייהם של השומרונים" – הקהילה השומרונית בישראל

פורסם ב"חיים אחרים", גיליון מס' 168, ספטמבר 2010
בעבר הרחוק היו השומרונים אויביהם של היהודים, עד כדי כך שיהודי הגליל נאלצו להקיף את שטחיהם ולעלות לרגל לירושלים דרך הבקעה. כיום מונה הקהילה כמה מאות אנשים והיא מחולקת בין חולון להר גריזים שמעל שכם. בקרב הקהילה הסובלת גואה המתח בכל פעם שעולההתכנית המדינית להקמה מדינה פלסטינית, העלולה להפריד אותם מהר גריזים המקודש. יותר מכל חשוב להם לשמור על המורשת ולשמור על ההר.

שומרונים – חיים אחרים – ספטמבר 2010

 

עוד בנושא