Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

4A18CE4E-7C32-FD92-7DB3-0E31C6D363D0

"טעימות מהכירה הסופית" – ראיון עפ פרופסור שרה סבירי

פורסם במגזין "חיים אחרים, גיליון מס' 142, יולי 2008
פרופ' שרה סבירי, שתרגמה, כתבה מבואות וערכה את האנתולוגיה "הסופים" מתארת את החוויה הסופית כחוויה המשמרת את המתח שבין שני צירים; זה האופקי, המבטא את הקיום הארצי היו מיומי וזה האנכי, המבטא את ההשתוקקות לנשגב ולאלוהי. נדמה כי סבירי עצמה חיה במתח הגדול שבין הציר האקדמי, המדעי-ביקורתי לציר החוויתי, שכולו פיוט ורגד.

שרה סבירי – דרך חיים – מסע אחר מרץ 2010

עוד בנושא