Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

1B280AE4-18E1-9E1A-8EBC-08036800CC49

"יורדים אל הלא נודע" – בארות המדרגות בהודו.

פורסם במגזין "מסע אחר", גיליון מס' 226, יוני 2010.
בארות המדרגות הן קומפלקס מבני המיוחד להודו. המבנים התת רקקעיים האדירים רווחים בעיקר במחוזות גוג'ראט ורג'אסטאן. מבני הבארות חורגים ביותר מהטעם השימושי – הן בגודלם והן בכמות העיטורים שבהם. לשם מה נבנו?
כתבה זו הינה תקציר של מחקר ממושך, המתחקה אחר המשמעויות האדריכליות והאיקונוגרפיות של המבנים. כתבה זו עוסקת בעיקר במשמעויות האדריכליות.

בארות המדרגות – מסע אחר – יוני 2010

עוד בנושא