Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

FF64485D-0C23-6AF4-6F5C-0F8F17766615

"יושבי המדבר" – הבדואים ומדינת ישראל

פורסם במגזין "חיים אחרים", אוקטובר 2017

רוב הציבור בישראל מתייחס אליהם כאל פורעי חוק וגנבים. מנגד, הם תופסים את עצמם כמיעוט משולל זכויות, שגומלים לו בכפיות טובה על נאמנותו ומתעלמים מצרכיו החברתיים, הכלכליים והתרבותיים. יושבי המדבר הבדואים ותסכולם הגואה הם פצצת זמן מתקתקת. האם יש דרך לעצור את ההסלמה וליצור קרבה בינם להגמוניה היהודית בישראל? התשובה על כך מורכבת, אך בבסיסה עומד, כמו תמיד, שיח ישיר, לא מטייח, קשוב, מכיל ומכבד.
עוד בנושא