Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

2E0A7434-8A1C-5769-4979-213948658A99

"כמו ספינה במדבר" – הגמל והתאמתו למדבר

מסע צעיר, גיליון מס' 67, אוקטובר 2003

הגמל ידוע בכינויו 'ספינת המדבר', כי הוא מותאם ביותר לתנאי יובש ומסוגל לחצות מרחבי מדבר חוליים. קצת על המנגנונים הגופניים שמאפשרים לגמל לחיות גם באזורים שבהם התנאים כל כך קשים.
עוד בנושא