Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"אחוות רעים נאמנה" – משמעות הצליינות והעלייה לרגל

קטגוריית ההרצאה:

מנהג העלייה לרגל היה רווח בקרב יהודים כל עוד בית המקדש בירושלים עמד על תלו. האמונה, לפינה האדם הדבק באלוהיו זוכרה לתמורה רוחנית גדולה כתוצאה מההגעה אל מקום קדוש בזמן קדוש רווחת גם בקרב בני אמונות ודתות אחרות. במהלך ההרצאה ננסה לברר את משמעות העלייה לרגל לירושלים עבור המאמין היהודי ואת משמעות הצליינות אל מוקד קדוש באשר הוא. ננסה לברר האם הדרך היא שחשובה או רק עצם ההגעה אל היעד. תוך שנסקור אתרי צליינות ואירועים בהם עולים לרגל נברר מתי עולים לרגל, לאן עולים לרגל ומה מבקשים להשיג דרך קיום המסע.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות