Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"בין המופשט לקונקרטי" – התגלמויותיו של האל ההינדואי

קטגוריית ההרצאה:

מופעיו של האל ההינדואי רבים ושונים. לצד נוכחותו החומרית של האל, במופעים רבים ושונים, קיימת
תפישה לפיה האלוהות אל-חומרית, חסרת צורה. מדוע איפה שבה ולובשת האלוהות צורות שונות? האם זו מהותה, או שמא תחפושת? מהי משאת נפשו של המאמין? – להתאחד עם האל או להישאר בפירוד ממנו. את כל אלו ננסה לברר.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות