Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"בין מלחמה לפצפיזם" – דמויות מופת סביב עצמאותה של הודו

קטגוריית ההרצאה:

מאז ימיו של ואסקו דה גמה וגילויו של נתיב השיט בין אירופה לאסיה סביב כף התקווה הטובה ניכרו מאמצי האימפריות המערביות להשתלט על חלקים בהודו או לפחות לחלוש על הסחר עמה. כתוצאה מהנוכחות המערבית המתחזקת נוצר מפגש בין תרבותי טעון בין המזרח לבין המערב. כחלק מהמאבק של הודו לשחרורה מעול הבריטים קמו הוגי דעות רבים שעיצבו את דרך ההתנגדות לבריטים ולימים גם את העקרונות לפיהם תנוהל האומה החדשה. באופן מפתיע, רובם ככולם היו מקורבים לתרבות המערבית בצורה כזו או אחרת. במהלך ההרצאה נכיר כמה מהם ונוציא גם את הידועים שבהם מתוך החד-ממדיות שבה הם מוכרים.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות