Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"האסלאם בהודו" – יחסי הינדים מוסלמים בתת היבשת

קטגוריית ההרצאה:

ריבוי האלים, גלגוליהם והתגלמויותיהם בחומר, הרווחים בהודו, הם דברים פסולים מיסודם באסלאם. לצד סלידה ועוינות הוליד המפגש הבין-דתי עושר תרבותי רב שביטוייו הפילוסופיים, הספרותיים והאמנותיים רבים. עם הקמת סולטאנות דלהי בראשית המאה ה-13 נוצר מפגש ישיר בין האסלאם לדתות המקומיות בהודו. נסקור מאפיינים תרבותיים שונים שבהם הושפע האסלאם בהודו ונתמקד בסכסוך המודרני בין הינדים למוסלמים, שנמשך עד ימינו.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות