Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"המדינה הנוצרית הראשונה בעולם" – מסע בארמניה

קטגוריית ההרצאה:

ראשיתו המזוהה של העם הארמני היא בממלכת אוררטו הקדומה ששלטה עד המאה השישית לפנה"ס על שטח נרחב הכולל את מזרח תורכיה, ארמניה, חלקים מאד'רביגאן וצפון איראן של היום. מאז עבר העם תהפוכות רבות, אולם נראה כי בכל זאת משהו מתודעתו הלאומית, השואפת לעד להיבדלות ולייחוד נשמר ברצף. לא ייפלא שהרצון התמידי למדינה עצמאית שתאפשר את ההיבדלות הקימה על הארמנים את שונאיהם והובילה לטבח של ממש בימי מלחמת העולם הראשונה. ארמניה הייתה המדינה הראשונה בעולם לקבל עליה את הנצרות כדת מדינה. לצד אפוס ההתנצרות המרתק ניתן להעלות השערה כי גם במעשה זה ביקשה ארמניה להעצים את ייחודה ולהדגיש את העדר שייכותה לפרסים במזרח ולרומאים במערב. שמירתה על מעמד של ממלכת חיץ נבדלת וניטראלית הייתה אחת הדרכים היחידות לשמור על עצמאותה החלקית. בהרצאה נצא למסע הסוקר את ההיסטוריה ההפכפכה והסבוכה של ארמניה. נעמוד על מקור שמם של הארמנים, נתוודע אל סיפור התנצרותם. נדון בארכיטקטורה המיוחדת המאפיינת אותם ונבקר בכמה כנסיות ומנזרים, נתרשם ממראות האררט המתנשא בערגה מעבר לגבול התורכי, נדון בסיבות לטבח העם וננסה לברר מדוע אין מדינת ישראל מכירה בו באופן רשמי.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות