Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"ריקודו הסוער של האל" – מקדשי טמיל נאדו

קטגוריית ההרצאה:

במרוצת הזמן הוקמו בטמיל נדוו מקדשים עצומים, הנחשבים לגדולים ביותר בעולם.המדינה הדרומית נחשבת לאזור שנפגע הכי פחות מפלישותיהם של כובשים זרים, ושבו ההינדואיזם היה חשוף פחות להשפעות חיצוניות. נכיר את המורשת המקומית ואת המקדשים המיוחדים. נספר כמה מסיפורי האלים ונשמע את שירתם המיוחדת של המשוררים הקדומים שיצרו הקבלה מרתקת בין הטופוגרפיה של האזור ובין עולם הרגש.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות