Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"המקום הקיצוני ביותר" – קדושת ירושלים באיסלאם

קטגוריית ההרצאה:

הר הבית, המקום הקדוש ביותר לעם היהודי, הוא גם אתר מקודש למוסלמים. מתי התקדש הר המוריה למוסלמים ובגין מה? האם נכונה הטענה כי התקדשות ירושלים למוסלמים נעשתה אך ורק מטעמים פוליטיים וכי ירושלים לא מוזכרת בקוראן ולו פעם אחת? תוך שנתוודע לחדית'ים (מסורות חיצוניות) הרבים העוסקים בירושלים נכיר את משמעויותיה של העיר עבור המאמין המוסלמי ואת המסורות שנכרכו בה.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות