Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"הניצחון על המוות" – קדושת ירושלים בנצרות

קטגוריית ההרצאה:

ירושלים היא המקום המקודש ביותר לנוצרים. ישוע, המשיח הנוצרי, נחשב נצר למשפחת המלוכה בחירת האל, שירושלים הייתה לבירתה. הגם שישוע פעל במקומות שונים ברחבי ארץ הקודש, בירושלים הגיעה פעילותו הציבורית לשיאה כמו גם הושלם המהלך המכונן הקושר בין ה"ברית הישנה" לבין ה"ברית החדשה", ברית שמוקמת בדם.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות