Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"יללת הערבות" – על זאבים ואנשים בערבות מונגוליה, כהקדמה לסרט "הזאב האחרון"

קטגוריית ההרצאה:

הזאב, אימתם של המונגולים, הוא גם מושא הערצתם ומוצאמקום של כבוד באתוס המכונן שלהם. במהלך ההרצאה נכיר את אורח החיים בערבות מונגוליה המתבסס על רעיית בעלי חיים. הזאבים פוגעים בעדרים ומסבים אבידות כבדות למונגולים. האומנם הם מבקשים להכחידם? נכיר את הנוודים, את צורת הנדודים ואת האופן הבלתי נפרד שבו שזורה דמות הזאב בנופי הערבות הפתוחות ובלבות האנשים. ההיכרות עם הזאבים והיחס אליהם מהווה שיעור חשוב בהבנת מורכבותם של הדברים ובצנעה.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות