Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"סיפור כיסוי" – מעמד האישה בקרב העמים התורכיים – כהקדמה לסרט "ילדות פרא"

קטגוריית ההרצאה:

מעמד האישה בקרב העמים התורכיים השתנה במרוצת ההיסטוריה. הוא הושפע רבות מהתאסלמותם של העמים וידע שינויים קיצוניים במהלך המאה ה-20 בתורכיה. נשמע על מוצא העמים התורכיים, על השתנות מעמד האישה אצלם ונשמע על משמעותו של כיסוי הראש בתורכיה המודרנית.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות